LombokCare
Foundation

ALGEMENE VOORWAARDEN
LombokCare Foundation

 

Artikel 1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die LombokCare Foundation, gevestigd aan de Van Goghstraat 54 te Arnhem, nader te noemen “LombokCare Foundation”, met een opdrachtgever sluit; offertes, opdrachten, diensten, overeenkomsten van (ver)koop, overeenkomsten van (ver)huur en leveringen, daaronder begrepen.

Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien zover zulks schriftelijk wordt overeengekomen en uitsluitend voor die overeenkomst, waarbij de afwijkende bedingen werden gemaakt.

Onder “Opdrachtgever” wordt verstaan de partij voor welk LombokCare Foundation de werkzaamheden waar deze algemene voorwaarden betrekkening op hebben verricht en/of producten aan levert.

Artikel 2. Offertes/totstandkoming overeenkomsten

Alle offertes van LombokCare Foundation, in welke vorm dan ook, zijn geheel vrijblijvend, tenzij dit uitdrukkelijk anders is vermeld. LombokCare Foundation kan een offerte intrekken zolang de opdrachtgever de offerte niet heeft aanvaard. Een offerte heeft een beperkte geldingsduur.

Eerst door schriftelijke bevestinging door LombokCare Foundation, danwel door uitvoering te geven aan de opdracht, komt een overeenkomst tot stand.

Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen aanbieding c.q. opdrachtbevestiging mogelijk is geldt de factuur als opdrachtbevestiging, welke wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Tenzij anders schriftelijk aangetoond, geldt de door LombokCare Foundation gehouden administratie als beslissend.

LombokCare Foundation is gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten indien de opdrachtgever op haar verzoek geen zekerheid stelt voor betalings-en overige verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst, onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtgever reeds door LombokCare Foundation verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden.

Misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst, voortvloeiende uit het door de opdrachtgever niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig specificeren van de opdracht of doen van mededelingen, komen voor rekening en risico van de opdrachtgever, ook indien die opdracht en/of mededelingen gedaan zijn via enig technisch middel, zoals fax, e-mail of andere transmissiemedia.

Artikel 3. Betaling/Incasso

Betaling dient te geschieden op de overeengekomen wijze en binnen de overeengekomen termijn(en)

Indien betaling van het totaal verschuldigde bedrag niet tijdig heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever in verzuim, zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is. De opdrachtgever is vanaf datum van verzuim tot aan de dag der algehele voldoening een rente verschuldigd van 1,5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is.

In geval van liquidatie, faillissement, surséance van betaling, onderbewindstelling of beslag aan de zijde van de opdrachtgever, zijn de vorderingen van LombokCare Foundation op de opdrachtgever direct opeisbaar.

Indien de opdrachtgever tekort komt in de nakoming van de overeenkomst, dan komen alle door LombokCare Foundation in en buiten rechte gemaakte kosten ter verkrijging van voldoening / nakoming voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke (incasso)kosten met een minimum van € 250,=.

Artikel 4. Aansprakelijkheid

LombokCare Foundation is, noch jegens de opdrachtgever, noch jegens derden, aansprakelijk voor enige schade voortvloeiende uit de (uitvoering van) de overeengekomen werkzaamheden, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van LombokCare Foundation, waarbij voorwaardelijke opzet niet als opzet wordt aangemerkt. LombokCare Foundation is nimmer aansprakelijk indien de tekortkoming is te wijten aan overmacht.

LombokCare Foundation is, ook indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van LombokCare Foundation, nimmer, noch jegens de opdrachtgever, noch jegens derden, aansprakelijk voor gevolgschade, vertragingsschade, schade in de vorm van gederfde winst, of immateriële schade.

De aansprakelijkheid van LombokCare Foundation is beperkt tot de voor een opdracht overeengekomen totale prijs (excl. BTW en andere heffingen), doch met een maximum van € 1.250.000,=.

Artikel 5. Ontbinding

a. LombokCare Foundation is bevoegd haar werkzaamheden op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist indien:

de opdrachtgever in verzuim is de overeengekomen prijs, inclusief de verschuldigde rente en kosten te voldoen; en/of

de opdrachtgever in verzuim is de geleverde zaken in ontvangst te nemen; en/of

na het sluiten van de overeenkomst LombokCare Foundation ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te

vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, waaronder de omstandigheid dat blijkt dat de opdrachtgever onvoldoende kredietwaardig is;

de opdrachtgever zijn/haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet nakomt; en/of

de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard; en/of

de opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt; en/of

b. Indien de overeenkomst wordt ontbonden krachtens dit artikel, is de opdrachtgever terzake van vergoeding van schade 30%

van de overeengekomen prijs direct opeisbaar verschuldigd, onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtgever reeds door LombokCare Foundation verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden en onverminderd het recht van LombokCare Foundation om de gehele schade in rechte te vorderen. Bij een ontbinding krachtens dit artikel strekken alle ontvangen termijnen primair in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op opengevallen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en lopende rente.

Artikel 6 Annulering

a. Annuleren van een overeenkomst door opdrachtgever dient zo tijdig mogelijk te geschieden. LombokCare Foundation berekend:

25% van de overeengekomen prijs bij annulering 11-21 dagen voor het starten van de werkzaamheden.

50% van de overeengekomen prijs bij annulering 6-10 dagen voor het starten van de werkzaamheden.

100% van de overeengekomen prijs bij annulering 1-5 dagen voor het starten van de werkzaamheden.

Artikel 7. Intellectuele rechten

De opdrachtgever dient zich tevoren op de hoogte te stellen van de door auteursrechtorganisatie de Stichting BUMA/STEMRA en de naburigerechtenorganisatie de Stichting SENA gestelde en te stellen voorwaarden voor wat betreft het verveelvoudigen van beeld en/of geluidsdragers en aanverwante zaken. De opdrachtgever garandeert LombokCare Foundation dat door nakoming van de overeenkomst, waaronder het verveelvoudigen en/of openbaar maken van zoals informatiedragers, beeld- en geluidddragers, computerprogrammatuur, databestanden etc. geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden.

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van de rechthebbende(n) voor de betreffende opdracht. Indien de opdrachtgever de vereiste toestemming niet verkrijgt, dan wel nalaat toestemming te vragen, dan wel indien LombokCare Foundation gerede twijfel heeft ten aanzien van het al dan niet bestaan van die toestemming, is LombokCare Foundation gerechtigd de overeenkomst onverwijld te ontbinden of haar werkzaamheden op te schorten.

De opdrachtgever vrijwaart LombokCare Foundation tegen alle aanspraken of schadeclaims van derden gebaseerd op schending van intellectuele eigendomsrechten.

LombokCare Foundation blijft, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, rechthebbende op het auteursrecht dat kan ontstaan op de door haar bij nakoming van de overeenkomst vervaardige werken zoals, kopie, zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, films, en soortgelijke productie- en hulpmiddelen.

Na levering van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde werken verkrijgt de opdrachtgever het niet-exclusieve gebruik van die zaken, welk gebruik is beperkt tot het normaal gebruik en met namen niet het verveelvoudigen van die zaken in het kader van enig productieproces.

Artikel 8. Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, LombokCare Foundation gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en LombokCare Foundation zich ter zaken niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is LombokCare Foundation niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 9. Diversen

a. Wijzigingen aan, aanvullingen op, of annulering van deze overeenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk is

overeengekomen. Mondelinge nevenafspraken zijn niet geldig voorzover zij met de bovenstaande bepalingen in strijd zijn.

Artikel 10. Toepasselijk recht

a. Elke rechtsverhouding tussen LombokCare Foundation en de opdrachtgever zal worden beheerst door het Nederlands recht.

Artikel 11. Geschillen

a. Alle geschillen voortvloeiende uit een overeenkomst met LombokCare Foundation, of een overeenkomst die daarvan het gevolg mocht zijn, zullen, met uitsluiting van elke andere rechtsprekende instantie, worden voorgelegd aan de arrondissementsrechtbank in het arrondissement van de vestigingsplaats van LombokCare Foundation, tenzij de kantonrechter bevoegd is. In dat geval is de kantonrechter in de vestigingplaats van LombokCare Foundation bevoegd.

Indonesian Nederlands English